بالون هوای داغ

ساخت اولین بالون هوای داغ ایرانی یه ارتفاع 24 متر و قطر 16 متر و ظرفیمت 5 تا 6 نفر