ایونت شرکت سالامون

ایونت ورزشی شرکت سالامون در مجموعه توچال تهران
طراحی و ساخت و اجرای سازه های بادی غرفه بادی و دروازه بادی جهت مسابقات دو