غرفه بادی 

غرفه بادی در ابعاد 5 در 5 متر ارتفاع 3 متر ایونت شرکت نسله مجموعه توریستی نمک آبرود